Algemene informatie

De Stichting Breast Care Foundation is opgericht om fondsen te werven die ten goede komen aan patiënten die borstkanker of andere borstaandoeningen hebben. De ervaring leert dat borstkankerpatiënten niet alleen behoefte hebben aan goede medisch inhoudelijke zorg, maar ook aan paramedische- en aanvullende (na)zorg. Een groot deel van die aanvullende- en paramedische zorg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voor die onverzekerde zorg wil Breast Care Foundation geld ter beschikking stellen aan de patiënten.

De patiënten zullen onder andere de patiënten zijn van Breast Care Nederland, een een geintegreerd en gespecialiseerd ziekenhuis dat wordt opgericht voor patiënten met borstkanker en overige borstaandoeningen. Naast een focus op een volledige integratie van diagnostiek, behandeling, en nazorg van de patiënt in een healing environment, ligt bij Breast Care Nederland de focus op voorlichting, preventie, wetenschap en op de paramedische zorg in brede zin. Behalve aan patiënten van Breast Care Nederland zal Breast Care Foundation ook geld beschikbaar stellen aan projecten van andere instellingen die vergelijkbare zorg verlenen aan dezelfde patiëntengroep.

Breast Care Foundation heeft de zogenoemde ANBI status. Hierdoor wordt doneren aan Breast Care Foundation fiscaal aantrekkelijk. Raadpleeg uw fiscaal adviseur voor meer informatie over de voordelen van een donatie aan Breast Care Foundation.

Om nog meer impact te genereren en efficiency te vergroten, zijn de activiteiten van de Alexander Monro Foundation (AMF) sinds november 2017 geïntegreerd in de Breast Care Foundation.


De Stichting BCF zet zich in voor:

• Voorlichting en bewustwording bij alle vrouwen en mannen in Nederland

• Kwaliteit van leven én (medische) zorg: alle benodigde (na)zorg integreren in een healing environment

• Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek

• Het faciliteren va uitwisseling van kennis en data


Doelstelling volgens de statuten

1. het realiseren van dienstbare voorzieningen en infrastructuur ten behoeve van de patiëntenzorg van BCN (en andere instellingen die vergelijkbare activiteiten verrichten), en het ondersteunen van initiatieven en activiteiten voor het welzijn van de patiënten, voor zover die werkzaamheden niet onder de verzekerde zorg vallen, alles in de ruimste zin van het woord;

2. het bijeenbrengen en besteden van middelen ten behoeve van het verlenen van steun aan wetenschappelijk onderzoek door of namens (medisch specialistische medewerkers van) BCN of een andere instelling waar wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, indien dergelijk onderzoek verband houdt met borstkanker of overige borstaandoeningen; en

3. het ter verwezenlijking van de doelstelling onderhouden van contacten met andere fondsenwervende instellingen met aan de Stichting soortgelijke of aanverwante doelstellingen.


Beleidsplan

Breast Care Foundation heeft een beleidsplan opgesteld, waarin behalve de doelstellingen wordt aangegeven hoe en bij wie de stichting donaties zal willen vragen: bij particulieren, maar ook bij instellingen en bedrijven.

In het jaarverslag zal worden aangegeven waaraan de ontvangen donaties zijn besteed, waarbij altijd rekening zal worden gehouden met de vereisten die gelden voor een ANBI instelling, wat onder andere betekent dat minimaal 90% van de ontvangen donaties in overeenstemming met de doelstelling zal worden besteed.

Het beleidsplan zal regelmatig worden aangepast, en is opgenomen onder downloads.


Organisatie

Breast Care Foundation is een ANBI stichting met een bestuur. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de Stichting.


Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen

1. Karen Verstraete (voorzitter)

2. Bernard Stuivinga (penningmeester)

3. Marijn Meuwese (secretaris)


Het bestuur wordt ondersteund door een foundationteam

Judith Achterberg is het aanspreekpunt voor de dagelijkse organisatie: judith.achterberg@stichtingbreastcarefoundation.com


Verder worden we ondersteund voor evenementen door een team vrijwilligers

Floor Zeguers-Boswinkel: Floor.zeguers.boswinkel@stichtingbreastcarefoundation.com of via mail@stichtingbreastcarefoundation.com


Geen van de bestuursleden ontvangt een bezoldiging of vergoeding voor het werk dat zij doen voor Breast Care Foundation.

De bestuurders kunnen in hun taken ondersteund worden door vrijwilligers die zich daarvoor beschikbaar stellen. Ook zij zullen geen vergoeding ontvangen voor hun diensten.

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij te dragen aan onze activiteiten? Wij vernemen het graag. U kunt een mail sturen naar: mail@stichtingbreastcarefoundation.com . Ter attentie van Marijn Meuwese.


Algemene informatie

Breast Care Foundation is een stichting en is statutair gevestigd in Amsterdam. De statutaire naam is Stichting Breast Care Foundation.

Het KvK nummer is: 63742969


Adresgegevens

Stichting Breast Care Foundation

Constellation Building

Stationsplein Noord Oost 424

1117 CL Schiphol Oost


Voor informatie

mail@stichtingbreastcarefoundation.com


Profiel URL

www.stichtingbreastcarefoundation.com